ประกาศผลสอบ

เอกสารประกอบการสอบสัมภาณ์และตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 12 เมษายน 2561  
  ระบบรับตรง(โควตา) ตรวจสอบรายชื่อ
  ระบบรับตรง(โควตา) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ตรวจสอบรายชื่อ
  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
  โครงการรับตรงโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบรายชื่อ
  โครงการรับตรงโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ห้องเรียน วมว.) ตรวจสอบรายชื่อ