ข้อมูลนิสิต

Form Input *ระบุเงื่อนไขสำหรับดึงฐานข้อมูล


For data export.Users

* ชื่อเขตข้อมูล(Column) => ADMITACADYEAR: ปีการศึกษาที่รับเข้า, 'N_????' : จำนวนในปี???? , 'P_????' : จำนวนร้อยละ(%)ของจำนวนรับในปีการศึกษา