System cant not Service.
ขออภัย..
    ปิดระบบงดให้บริการเพื่อทำการสำรองระบบฐานข้อมูล

เนื่องจากในช่วงเวลา 00.00 - 05.00 น. ของทุกวัน ระบบจะปิดให้บริการระบบงานทะเบียน online
เพื่อทำการสำรองข้อมูล และจะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจาก เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป


จึงขออภัยในความไม่สะดวกนี้

งานทะเบียนและประมวลผลนิสต
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
   99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
   โทรศัพท์ 055-968309-15 โทรสาร 055-968321

  **