University register

University register

Login type Bachelor Login type Grad

ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บันทึกข้อมูลประวัตินิสิตผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบันทึกข้อมูลประวัตินิสิต


  •    
        เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู บันทึกระเบียนประวัติขึ้นทะเบียนนิสิต ด้านบน โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน บันทึกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมสั่งพิมพ์เอกสารระเบียนประวัติเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัว


รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

   เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
ทำบัตรประจำตัวนิสิต (ยื่นเอกสารต่อธนาคาร)แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน(ยื่นเอกสารต่อ กองกิจการนิสิต)

  • ให้นิสิตติดติอสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่นิสิตมีชื่อยุ่ในทะเบียนบ้านเพื่อดำเนินการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามบ้านเลขที่ที่กำนดให้ นิสิตสามารถตรวจสอบได้จากระบบ บันทึกระเบียนประวัตินี้ โดยเลือกเมนูตรวจสอบทะเบียนราฏ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว


Download แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลและยื่นในวันรายงานตัวเป็นนิสิต(ยื่นเอกสารต่อ กองกิจการนิสิต)  • เอกสารสำเนาทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารสำเนาทุกฉบับ
  • เอกสารสำเนาทุกฉบับให้ลงคำรับรอง สำเนาถูกต้อง ลงนามกำกับ และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
  • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรายงานตัวเป็นนิสิต กรุณาจัดเรียงลำดับเอกสารตามรายการด้านบน และแยกเอกสารตัวจริงออกจากสำเนา
  • หากไม่นำเอกสารตามที่ระบุไว้มาในวันรายงานตัวเป็นนิสิตทางมาหวิทยาลัยจะไม่รับรายงานตัวการเป็นนิสิต