ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอม2/2557(ด่วนที่สุด)
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นิสิตสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://exam.nu.ac.th
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 055-961575

ประกาศโดย   กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 2.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษา 2(ด่วนที่สุด)

     นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2557
     กำหนดรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

Click here.
>>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
 3.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 4.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 5.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 6.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?