ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบ การแต่งกาย และวินัยนิสิต(ด่วนที่สุด)
*** <<<ในการเข้าสอบให้นิสิตปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด>>>
ประกาศโดย   กองศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2558
 2.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับครูอาจารย์ประจำการ(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
   3.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน(Summer)(ด่วนที่สุด)

       ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน(Summer) Click อ่านรายละเอียดประกาศ...

       จึงขอแจ้งให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย และสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของตนเองอีกครั้ง หลังจากงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงภาระค่าใช้จ่ายในวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว โดยดำเนินการ "เข้าสู่ระบบ" และคลิกที่เมนู "ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย"

    * ทั้งนี้ตั้งแต่วันสิ้นสุดการเพิ่มถอนรายวิชาแล้วหากตรวจสอบพบรายการค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามประกาศ ให้ติดต่อ ได้ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล อาคาร QS ด่วน
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968310   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
   4.ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
   5.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนมาก)
 • ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2558
   6.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปฏิทินการศึกษา

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   7.งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบ

  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

  เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาค และก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2558

  Click to detail...

  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
   8.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษา 2

       นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2557
       กำหนดรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Click here.
  >>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   9.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   10.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   11.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?