ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดวันลงทะเบียนเพิ่ม-กอนรายวิชา สำหรับ นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
นิสิตยื่นยันการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่ยังลงรายวิชาไม่ครบ สามรถลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาได้ ในวันที่ 5-19 มกราคม 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) โครงการเพื่อพัฒนาครูฯ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับประกาศนียบัตร แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
   3.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษา 2(ด่วนที่สุด)

       นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2557
       กำหนดรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Click here.
  >>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วน)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) ฉบับประกาศ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)โครงการความร่วมมือ(ทหารบก) ฉบับประกาศ
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา ฉบับประกาศ
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2557
   5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปฏิทินการศึกษา

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   7.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   8.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?