ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)

     นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
     กำหนดรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์

     นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการ ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบAdmission ให้ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป

Click here.
>>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
 2.Download เอกสารรายวิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต(ด่วนมาก)

เอกสารประกอบการสอน

วิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต Food and Lifestyle
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


Click Download document...
ประกาศโดย   กองศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 3.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) ฉบับประกาศ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)โครงการความร่วมมือ(ทหารบก) ฉบับประกาศ
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ) ฉบับประกาศ
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) ฉบับประกาศ
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2557
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนมาก)
  ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2557
   5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร(ด่วนมาก)

  ปฏิทินการศึกษา

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   6.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(ด่วน)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ปีการศึกษา 2557 ปฏิทินการศึกษา แบบที่ 2 ฉบับประกาศ
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2557
   7.ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา NULC
  Carlendar of Cambridge Placement Test(CEPT) for Students of Naresuan University by NULC
  ประกาศโดย   NULC tel.055961611   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2557
   8.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   9.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
  e-regiatrar naresuan university  
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  โทรศัพท์ 0-5596- (xxxx)
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  Contact staff.
  Division of Academic Affaris
  Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

  Registration and Evalution office
  Tel.(66)0-5596-
   (xxxx)