ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
   2.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับครูอาจารย์ประจำการ(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
   3.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2558
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557(นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) โครงการความร่วมมือกับกองทัพบก
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2558
   5.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษา 2(ด่วนที่สุด)

       นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2557
       กำหนดรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Click here.
  >>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   6.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปฏิทินการศึกษา

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   7.งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบ

  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

  เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาค และก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2558

  Click to detail...

  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
   8.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   9.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?