วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 งานทะเบียนนิสิตฯ จะลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ให้นิสิตทุกรายวิชา (ยกเว้นสาขาวิชา ที่มีรายวิชาเลือก ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกด้วยตนเอง) ซึ่งนิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนรายวิชา 001211 –ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ภายหลัง ** กรณีที่รายวิชาเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน ให้ติดต่อที่งานทะเบียนนิสิตฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2558
 2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558(นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) โครงการเพื่อพัฒนาครูฯ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับประกาศนียบัตร แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
   3.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต(ด่วนที่สุด)

  รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2558


  นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ Admission

  การดำเนินการ

  • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< Click here.. >>>
   Print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
  • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
   (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • จองหอพัก <<< Click here.. >>>
   (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • *******************************
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) โครงการความร่วมมือกับกองทัพบก
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
   5.NULC:หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558(ด่วนมาก)

  All Student are encouraged to register free of charge at www.nulc.nu.ac.th Further inquiry, please call 0 5596 1651
  ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา
  Tel: 0-5596-1651
  Website: http://www.nulc.nu.ac.th
  ประกาศโดย   สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา โทร 055961612   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2558
   6.NULC:หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558(ด่วน)
  สถาบันพฒนาวิชาการด้านภาษา ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 **** ฟรี ****จำนวน 3 หลักสูตร
  • Listening Skill Practice for Test Preparation
  • Basic Writing
  • Cambridge English Exam Preparation
  All Student are encouraged to register free of charge at www.nulc.nu.ac.th Further inquiry, please call 0 5596 1651
  ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา
  Tel: 0-5596-1651
  Website: http://www.nulc.nu.ac.th
  ประกาศโดย   สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา โทร 055961612   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2558
   7.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   8.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   9.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   10.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   11.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?