ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน(Summer)(ด่วนที่สุด)

ตามที่มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน(Summer) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพียงอย่างเดียว

จึงขอแจ้งให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของตนเองอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน หรือเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ โดย"เข้าสู่ระบบ" และคลิกที่เมนู "ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย"

  * ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษถาคม ถึง 2 มิถุนายน 2557 หากตรวจสอบพบรายการค่าธรรมเนียมตามประกาศ ให้ติดต่อได้ที่งานทะเบียนฯ อาคาร QS ด่วน
Click อ่านรายละเอียดประกาศ...
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968310   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 2.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556(นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2557
 3.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 (ครูอาจารย์ประจำการ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาโท สำหรับครูอาจารย์ประจำการ แบบ 1 ภาคการศึกษา(ปกติ) ฉบับประกาศ
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2557
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ปีการศึกษา 2556 ฉบับประกาศ
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2557
   5.ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา NULC
  Carlendar of Cambridge Placement Test(CEPT) for Students of Naresuan University by NULC
  ประกาศโดย   NULC tel.055961611   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2557
   6.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   7.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556
  -
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   8.ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราว ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร

     มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งย้ายสถานที่ทำการ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร จากที่ทำการเดิม ไปสถานที่ทำการแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ นั้น

     เพื่อให้การติดต่อ ประสานงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ นิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป สมารถติดต่อ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ได้ที่ที่ทำการชั่วคราว ณ งานหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นที่ 11 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถาณีรถไฟฟ้า BTS พญาไท)

  โดยติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวณีย์ ทิมทอง
  หมายเลขโทรศัพท์ Tel. 086-554-5399 โทรสาร Fax. 02-3545555
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2557
   9.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
    e-regiatrar Naresuan university
  contact staff : งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โทรศัพท์ 0-5596-xxxx
  (xxxx:ตรวจสอบเบอร์ติดต่อภายใน)