e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (พิเศษ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)ครู-อาจารย์ประจำการ
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2559
   2.การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1(ด่วนที่สุด)

  ขณะนี้อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้แก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาและตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ยกเว้นสาขาพยาบาลศาสตร์ พยาธิวิทยากายวิภาค และสาธารณสุขศาสตร์ จะลงรายวิชาเพิ่มเติมในภายหลัง
     ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียนกับเล่มคู่มือหลักสูตร (ที่ได้รับแจกในวันรายงานตัว) หากไม่ตรงกับเล่มคู่มือให้ติดต่อที่ งานทะเบียนนิสิต ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (QS) ชั้น 1

  ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2559
   3.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
   4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2559(ด่วนที่สุด)

  นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ admission 2559

  การดำเนินการ

  • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< click here.. >>>
   print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
  • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
   (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • จองหอพัก <<< click here.. >>>
   (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • *******************************
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
   5.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน(Summer)(ด่วนที่สุด)

       ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน (เพิ่มเติม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)
  Click อ่านรายละเอียดประกาศ...

       ขอแจ้งให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศ ให้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย และสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของตนเองอีกครั้ง หลังจากงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงภาระค่าใช้จ่ายในวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)แล้ว โดยดำเนินการ "เข้าสู่ระบบ" และคลิกที่เมนู "ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย"
  ทั้งนี้..ให้นิสิตดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป


    * ทั้งนี้ตั้งแต่วันสิ้นสุดการเพิ่มถอนรายวิชาแล้วหากตรวจสอบพบรายการค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามประกาศ ให้ติดต่อ ได้ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล อาคาร QS ด่วน
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968310   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
   6.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   7.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   8.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   9.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา