ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)

     นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
     กำหนดรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์

     นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการ ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบAdmission ให้ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป

Click here.
>>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
 2.Download เอกสารรายวิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต(ด่วนมาก)

เอกสารประกอบการสอน

วิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต Food and Lifestyle
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


Click Download document...
ประกาศโดย   กองศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 3.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร(ด่วนมาก)

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 4.ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา NULC
Carlendar of Cambridge Placement Test(CEPT) for Students of Naresuan University by NULC
ประกาศโดย   NULC tel.055961611   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2557
 5.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 6.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 7.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
e-regiatrar naresuan university  
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
โทรศัพท์ 0-5596- (xxxx)
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Contact staff.
Division of Academic Affaris
Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

Registration and Evalution office
Tel.(66)0-5596-
 (xxxx)