ประกาศเรื่อง
ประกาศการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปีการศึกษาdownload
2558
 • ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่

 • [2015-02-25]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติ)

 • [2014-09-10]
  2557
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม คณะศึกษา)

 • [2014-09-10]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ สำหรับนิสิตที่เข้าในปีการศึกษา 2552

 • [2014-08-20]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • [2014-04-09]
  2556
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

 • [2014-02-27]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • [2014-02-27]
 • กำหนดอัตราค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปริญญา โท เอก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 • [2013-07-29]
 • กำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(ขส.มน. แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๒
 • อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปริญญาตรี
 • 2555
  อัตราค่าธรรมเนียมขนส่งมวลชน
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาติ
  2554
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับปริญญาโท
  ระดับปริญญาเอก
  2553
  การชำระเงินและอัตราการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
  กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อนระดับปริญญาตรีภาคปกติ
  2552
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง
  ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
  ระดับปริญญาโท
  ระดับปริญญาเอก


          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?