ประกาศเรื่อง
ประกาศการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปีการศึกษาDownload |v|
2557
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
[2014-04-09]
2556
ประกาศกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
[2014-02-27]
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิ่มเติม)
[2014-02-27]
กำหนดอัตราค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปริญญา โท เอก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
[2013-07-29]
กำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(ขส.มน. แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๒
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปริญญาตรี
2555
อัตราค่าธรรมเนียมขนส่งมวลชน
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาติ
2554
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
2553
การชำระเงินและอัตราการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อนระดับปริญญาตรีภาคปกติ
2552
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง
ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก


















        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
e-regiatrar naresuan university  
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
โทรศัพท์ 0-5596- (xxxx)
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Contact staff.
Division of Academic Affaris
Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

Registration and Evalution office
Tel.(66)0-5596-
 (xxxx)